Home Videos TTC AgriS Innovation Day 2023 | TTC AgriS

TTC AgriS Innovation Day 2023 | TTC AgriS

by admin📌 TTC AgriS Innovation Day là sự kiện thường niên được TTC AgriS tổ chức lần đầu tiên từ năm 2023, vào ngày 16/6/2023. Sự kiện được xem là bước đi tiên phong tham gia vào thị trường plant-based của TTC AgriS, đóng góp nền tảng chung tích hợp xuyên suốt để mang đến các giải pháp khai thác các giá trị dinh dưỡng. Thông qua Sự kiện, TTC AgriS đặt kỳ vọng tăng cường nhận thức công chúng về tính bền vững và các giá trị của thực phẩm có nguồn gốc thực vật trên phạm vi toàn cầu.

📌 TTC AgriS Innovation Day is an annual event organized by TTC AgriS for the first time since 2023, on June 16, 2023. The event is considered as TTC AgriS’s pioneer step participating in the plant-based market, contributing the integrated platform to exploit new technologies and solutions on Nutritional value. Through the Event, TTC AgriS aims to increase public awareness about the sustainability and values of plant-based foods on a global scale.
————————-
TTC AgriS – SBT
Representative Office: 253 Hoang Van Thu, Ward 02, Tan Binh Dist, HCMC
Location: Vietnam, Laos, Cambodia, Singapore, Australia
– Website: https://www.ttcagris.com.vn
– Linkedin: https://www.linkedin.com/company/ttc-agris

Source Link

Related Articles

Leave a Comment

Pierre Rayer News
Universal scientific discoveries